Bestuur en Controle

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat vanaf februari 2014 uit 2 werkgeversleden en 3 werknemersleden waarvan 1 lid namens de pensioengerechtigden.

Het bestuur hanteert, zoals dat genoemd wordt, een paritair bestuursmodel. Belangrijk voordeel van dit model is de directe betrokkenheid in het bestuur van werknemers van Ecolab. Het paritair model bestaat namelijk uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden, maar met de mogelijkheid van externen als vertegenwoordiger van deze geledingen. In dit model hebben pensioengerechtigden dus recht op een plek in het bestuur.

De vijf leden van het bestuur stellen we graag kort aan u voor

Ronald Hagoort

Voorzitter – extern bestuurslid namens werkgever

Geert-Jan Eissens

bestuurslid namens werkgever

Sander Goemans

bestuurslid namens werknemers

Ton Jenner

bestuurslid namens werknemers

Dick Lucas

bestuurslid namens (pre)-pensioengerechtigden

Het bestuur wordt ondersteund door:

Astrid Klaassen

extern pensioenadministrateur en ambtelijk secretaris

Willo Mulderij

extern ambtelijk secretaris

Sleutelfunctiehouders:

Als gevolg van Europese richtlijn (IORP II) heeft elk pensioenfonds drie sleutelfuncties ingericht. Dit zijn:

  • Risicobeheerfunctie
  • Actuariële functie
  • Interne auditfunctie

Voor elke sleutelfunctie is een sleutelfunctiebehouder benoemd. Wij stellen deze sleutelfunctiebehouders graag aan u voor.

Ugo Hofman

extern sleutelfunctiehouder van de risicobeheerfunctie

Jeroen Schilder

extern sleutelfunctiehouder van de actuariële functie

Bas Vrough

extern sleutelfunctiehouder van de interne auditfunctie

Controle

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur het vastgestelde beleid correct uitvoert en de juiste en weloverwogen beleidskeuzes maakt voor de toekomst. Daarnaast adviseert het Verantwoordingsorgaan over een aantal in de pensioenwet genoemde onderwerpen.

De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn

Johan Zinger

Voorzitter – lid namens werkgever

Arjan Dral

lid namens werknemers

Vacature

lid namens pensioengerechtigden

Het vertegenwoordingsorgaan wordt ondersteund door

Vacature

secretaresse

U kunt het reglement van het Verantwoordingsorgaan raadplegen via de button ‘fondsdocumenten’.

Voor het Intern Toezicht heeft het bestuur, na instemming van het Verantwoordingsorgaan, gekozen voor een Visitatiecommissie, welke bestaat uit drie onafhankelijke specialisten.

De Visitatiecommissie heeft de volgende taken:

  • Het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen het fonds.
  • Het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd.
  • Het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn.