Dekkingsgraad

De dekkingsgraad drukt de verhouding uit tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad wordt berekend door het pensioenvermogen (alle bezittingen van het fonds) te delen door de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het vermogen even groot is als de pensioenverplichtingen

De feitelijke dekkingsgraad geeft de financiële positie van het pensioenfonds aan het einde van iedere maand weer. Bij de berekening van de feitelijke (maand) dekkingsgraad wordt geen rekening gehouden met de (voorwaardelijke) toekomstige indexatie.

Vanaf 1 januari 2015 moeten Nederlandse pensioenfondsen bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse feitelijke (maand) dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is daardoor stabieler dan de feitelijke dekkingsgraad. Echter, als de feitelijke (maand) dekkingsgraden gedurende een langere periode dalen, zal ook de beleidsdekkingsgraad dalen. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt om te bepalen of er toeslagverlening (indexatie) kan plaatsvinden of dat pensioenen gekort moeten worden.