Dit Pensioen 1-2- 3 is bedoeld voor deelnemers die vóór 1 januari 2015 in dienst zijn getreden bij Ecolab B.V. en pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Ecolab. In dit Pensioen 1-2- 3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2- 3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Ecolab. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Ecolab.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Ouderdomspensioen
Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd gaat in op uw 65-ste en/of 67-ste.
Wezenpensioen
Als u overlijdt, dan krijgen uw kinderen jonger dan 18 jaar wezenpensioen. Als uw kind studeert of nog door u verzorgd werd, dan is dit tot uiterlijk 27 jaar.
Partnerpensioen
Als u overlijdt, voor of na ingang van uw pensioen, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen.
Pensioenreglement
In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling.
Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?
Drie soorten pensioen
U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:
 1. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Ecolab. Dit Pensioen 1-2- 3 gaat over het pensioen dat u opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Ecolab.
 3. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen.
Opbouwpercentage
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon, omdat we rekening houden met de AOW die u later ontvangt. Het gedeelte van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’. De franchise is in 2016 gelijk aan € 13.850. Over uw bruto loon (tot maximaal € 65.429 in 2016) minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op.
Middelloonregeling
U bouwt ieder jaar een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van alle jaarlijks opgebouwde delen. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.
De premie
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Ecolab doet dat ook. De premie die u betaalt ziet u op uw loonstrook.
Welke keuzes heeft u zelf?
Waardeoverdracht
Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
eerder stoppen of langer doorwerken
De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is 65 en/of 67 jaar. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Als u eerder of later met pensioen wilt gaan dan moet u dit overleggen met uw werkgever.
Pensioenopbouw tijdens verlof
Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de verzekering voor het partnerpensioen gewoon door. U kunt ouderdomspensioen blijven opbouwen als de premie hiervoor wordt doorbetaald.
AOW-overbruggingspensioen
Als u met pensioen gaat en u ontvangt nog geen AOW-uitkering dan kunt u kiezen voor het AOW-overbruggingspensioen. Dat is een tijdelijk pensioen dat wordt uitgekeerd totdat u een AOW-uitkering ontvangt. Hierdoor wordt uw pensioen vanaf uw AOW-leeftijd lager.
Ouderdomspensioen omruilen voorpartnerpensioen
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.
Beginnen met een hoger of juist lager pensioen
Op het moment dat u met pensioen gaat kunt u kiezen voor een tijdelijk hoger pensioen totdat u 70 jaar bent. Vanaf dat u 70 bent ontvangt u een lager pensioen.
Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen
Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.
Hoe zeker is uw pensioen?
Risico’s
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Zolang u werkt bij Ecolab probeert het pensioenfonds uw pensioen mee te laten groeien met de loonontwikkeling. Na uitdiensttreding of pensionering proberen wij uw pensioen mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen als volgt verhoogd:
jaar Indexatie actieve delen Indexatie niet-actieve delen Stijging van de prijzen
2018 0,07% 0,06% 1,34%
2017 0,00% 0,00% 0,40%
2016 0,00% 0,00% 0,40%

Het is mogelijk dat ons dit enig jaar niet lukt. Wij hebben namelijk te maken met de volgende risico’s:
Als er een tekort is of als de ontvangen premie niet hoog genoeg is
Als het pensioenfonds een tekort heeft als de ontvangen premie niet hoog genoeg is, nemen we indien nodig één of meer van de volgende maatregelen:
 • Uw toekomstige pensioenopbouw wordt gebaseerd op een lager opbouwpercentage.
 • Uw pensioen groeit niet of slechts gedeeltelijk mee met de stijging van de lonen bij Ecolab.
 • Uw pensioen wordt verlaagd. We doen dit alleen in het uiterste geval.
 • Als de levensverwachting stijgt, dan heeft het pensioenfonds meer geld nodig om hetzelfde pensioen over een langere periode uit te betalen.
 • Als de rente daalt heeft het pensioenfonds meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.
Welke kosten maken wij?
De kosten
Stichting Pensioenfonds Ecolab maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
 • Kosten voor de uitvoering, waaronder administratie, communicatie, en extern advies.
 • Kosten om het vermogen te beheren.
Wanneer moet u in actie komen?
Als u verandert van baan
Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Als u verhuist naar het buitenland
Geef uw adreswijziging aan ons door.
Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u arbeidsongeschikt wordt, dan moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenopbouw doorloopt.
Als u werkloos wordt
Na uw uitdiensttreding eindigt ook de pensioenopbouw en de verzekering voor het partner en wezenpensioen. Let er dan op of er nog voldoende inkomen is voor het geval u voor uw pensioendatum overlijdt.
Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap hebt dan is uw partner automatisch verzekerd voor partnerpensioen.
Woont u ongehuwd samen en wilt u dat uw partner recht heeft op een partnerpensioen na uw overlijden, dan moet u een samenlevingsovereenkomst opsturen. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen. Als u kinderen heeft, dan zijn zij verzekerd voor een wezenpensioen.
Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij ‘Welke keuzes heeft u zelf?’, neem dan contact met ons op. Voor sommige keuzenmogelijkheden is instemming van uw partner nodig.
Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt of niet meer samenwoont
Meld dit dan bij ons. Wij zorgen ervoor dat de verzekering voor partnerpensioen wordt beëindigd. Indien verevening is aangevraagd zorgen wij ervoor dat het opgebouwde pensioen en partnerpensioen verdeeld wordt met uw ex-partner.
Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk hiervoor op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Als u vragen heeft
Heeft u vragen over uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 06-30038389 of per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com.
Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Ouderdomspensioen
Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Ecolab en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u in principe vanaf uw 67-ste. Wellicht heeft u in het verleden ook pensioen opgebouwd met een pensioenleeftijd van 65 jaar. U ontvangt het pensioen van Ecolab bovenop uw AOW. De AOW is het inkomen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds Ecolab is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend en het aantal jaren dat u bij Ecolab heeft gewerkt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioendatum maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Partnerpensioen
Uw partner heeft na uw overlijden recht op een partnerpensioen. Als u tijdens uw dienstverband met Ecolab overlijdt, is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken. Als u overlijdt nadat u bij Ecolab uit dienst bent gegaan, dan wordt het partnerpensioen anders berekend. Het partnerpensioen is dan 70% van het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u Ecolab verliet.
Wezenpensioen Het wezenpensioen wordt aan uw kind uitgekeerd na uw overlijden. Het wezenpensioen is in principe 14% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot uw kind 18 jaar wordt. Als uw kind nog door u verzorgd wordt en/of nog studeert, dan wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot de 27e verjaardag.

Hoeveel uw partner en kinderen precies ontvangen, vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht.
Bij arbeidsongeschiktheid Als u langer dan 2 jaar ziek bent, en u aansluitend door het UWV (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. Hoeveel u blijft opbouwen, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.
Pensioenreglement
In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling.
Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?
Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen
Uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Ecolab voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit het pensioenfonds.
Hoe bouwt u pensioen op?
Drie soorten pensioen
U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:
 1. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Ecolab. Dit Pensioen 1-2- 3 gaat over het pensioen dat u opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Ecolab.
 3. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen.
A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl. Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van uw pensioen bij Ecolab vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Ecolab. Op het UPO vindt u ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen. U kunt ook een kijkje nemen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd, ook bij eventueel eerdere werkgevers.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Ecolab. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering, zoals een lijfrente, af te sluiten.
Middelloonregeling
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw gehele bruto loon een pensioen op. We houden namelijk rekening met de AOW die u van de overheid krijgt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw bruto loon minus de franchise (2016: € 13.850) bouwt u jaarlijks maximaal 1,875% aan pensioen op.
Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van het opgebouwde pensioen in al die jaren plus de eventuele gegeven indexaties. Uw uiteindelijke pensioen is dus gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan. We noemen dit daarom een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum krijgt u uw pensioen elke maand, zo lang u leeft.

Stel: u verdient € 50.000 per jaar. De franchise is € 13.850. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van (€ 50.000 - € 13.850=) € 36.150. U bouwt in dat jaar dus € 677,81 aan ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering krijgt, is een optelsom van alle jaren pensioenopbouw (plus de eventuele indexatie).
De premie
Ecolab betaalt elke maand pensioenpremie aan het pensioenfonds en u betaalt aan Ecolab een bijdrage die Ecolab maandelijks in termijnen op uw brutoloon inhoudt. De totale premie die werknemers betalen is in 2016 14,36% van de totale premie. Het exacte bedrag staat op uw salarisstrook.
Welke keuzes heeft u zelf?
Waardeoverdracht
Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van Stichting Pensioenfonds Ecolab en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons en betalen wij als u met pensioen gaat.

Wilt u de pensioenregeling vergelijken? Klik dan hier op de pensioenvergelijker.
Pensioenopbouw tijdens verlof
Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de verzekering voor het partnerpensioen gewoon door. U kunt ouderdomspensioen blijven opbouwen als de premie hiervoor wordt doorbetaald.

Uw pensioenregeling biedt een aantal flexibiliseringsmogelijkheden. Belangrijk om te melden is dat uw partner schriftelijk dient in te stemmen als u van sommige mogelijkheden gebruik wilt maken.
Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hier eenmaal voor gekozen hebt, kunt u het niet meer terugdraaien.
Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer). Als u met pensioen gaat, kunt u er daarom voor kiezen om het partnerpensioen te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u een partner hebt, dan moet hij/zij wel instemmen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien.
Eerder stoppen of langer doorwerken
U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Dat kan op een zelf gekozen moment vanaf uw 55e. Als u eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk minder lang pensioen op en het moet over een langere periode worden uitgekeerd. Als u voor uw 60e met pensioen wilt gaan, dan moet u dit overleggen met uw werkgever.

U kunt er ook voor kiezen om later met pensioen te gaan. U hebt dan wel toestemming van Ecolab nodig om langer door te mogen werken. Als u die toestemming krijgt, wordt het uitbetalen van uw pensioen uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Uw pensioen kan maximaal tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd worden uitgesteld.

U kunt ook gedeeltelijk met pensioen gaan. U gaat dan bijvoorbeeld voor twee dagen per week met pensioen en u blijft drie dagen per week werken tot u volledig met pensioen gaat. We noemen dit ook wel ‘deeltijdpensioen’.

AOW-overbruggingspensioen
Als u met pensioen gaat en u ontvangt nog geen AOW-uitkering dan kunt u kiezen voor het AOW-overbruggingspensioen. Dat is een tijdelijk pensioen dat wordt uitgekeerd totdat u een AOW-uitkering ontvangt. Het AOW-overbruggingspensioen mag maximaal 2 maal de AOW-uitkering bedragen. Als u hier interesse voor heeft, neem dan op tijd contact op met het pensioenfonds om een berekening te laten maken.
Beginnen met een hoger of juist lager pensioen
Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat. U kunt ervoor kiezen om tot uw 70ste een hoger of juist lager pensioen te krijgen. Na uw 70ste krijgt u een vast bedrag aan pensioen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien.
Hoe zeker is uw pensioen?
Risico's
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Zolang u werkt bij Ecolab proberen wij uw pensioen mee te laten groeien met de loonontwikkeling. Na uitdiensttreding of pensionering proberen wij uw pensioen mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Maar het is niet zeker of dit ook kan. Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken.

Stichting Pensioenfonds Ecolab heeft namelijk te maken met de volgende risico’s
- Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten de pensioenen dan langer uitbetalen danverwacht.
- Als de rente daalt, heeft het pensioenfonds meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
- De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.

Indexatie

Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen de actieve delen van uw pensioen gedurende uw dienstverband elk jaar mee te laten groeien met de lonen. Na uitdiensttreding of pensionering proberen wij uw pensioen jaarlijks te laten meegroeien met de prijsstijgingen, evenals de niet-active pensioendelen van actieve deelnemers. Dit heet “indexatie”. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren heeft Stichting Pensioenfonds Ecolab de pensioenen als volgt verhoogd:
jaar Indexatie actieve delen Indexatie niet-actieve delen Stijging van de prijzen
2018 0,07% 0,06% 1,34%
2017 0,00% 0,00% 0,40%
2016 0,00% 0,00% 0,40%
2015 0,90% 0,20% 0,70%
2014 0,00% 0,00% 0,90%
2013 0,00% 0,00% 2,03%
2012 0,00% 0,00% 2,33%
2011 0,00% 0,00% 1,38%
2010 2,05% 0,50% 0,93%
2009 0,00% 0,00% 1,99%

Na uitdiensttreding of pensionering proberen wij uw pensioen jaarlijks te laten meegroeien met de prijsstijgingen.
Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat we toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de pensioenen niet indexeren, de toekomstige pensioenopbouw verlagen of in het uiterste geval de opgebouwde pensioenen verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen.
Welke kosten maken wij?
Kosten
Stichting Pensioenfonds Ecolab maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de uitvoering en de administratie, extern advies, het vermogensbeheer, uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook worden er kosten gemaakt voor de communicatie, zoals bijvoorbeeld dit Pensioen 123 en de nieuwsbrief.
Wanneer moet u in actie komen?
Als u verandert van baan
Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van Stichting Pensioenfonds Ecolab en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons en betalen wij als u met pensioen gaat.

Wilt u de pensioenregelingen vergelijken? Klik dan hier op de pensioenvergelijker.
Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kunt u na twee jaar recht hebben op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. U ontvangt alleen een (gedeeltelijke) premievrijstelling als u meer dan 25% arbeidsongeschikt bent.
Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat dan ontvangen wij hiervan automatisch bericht. U hoeft daarvoor niets te doen. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen.

Als u gaat samenwonen, is uw partner niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. U en uw partner moeten namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn die voorwaarden:
- U hebt uw partner bij het pensioenfonds aangemeld
- U hebt hierbij een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds ingeleverd
- U voert op dit moment - en al minimaal zes maanden een gezamenlijke huishouding, en woont dus beiden op hetzelfde adres

Alleen als u en uw partner aan deze voorwaarden voldoen, komt uw partner in aanmerking voor het partnerpensioen.
Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt of niet meer samenwoont
Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor het ouderdoms- en partnerpensioen. Als u uw relatie beëindigt, moet u dit binnen twee jaar bij het pensioenfonds melden. Hiervoor gebruikt u het formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen�?, te downloaden via www.rijksoverheid.nl.

Als u gaat samenwonen, is uw partner niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. U kunt uw partner aanmelden door een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds in te leveren. Daarin moet staan dat uw partner begunstigde is van het partnerpensioen.

Verdeling ouderdomspensioen
In principe wordt het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd, verdeeld tussen u en uw ex-partner. Dit noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Verevening geldt alleen bij echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Maar u kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen níet of in een andere verhouding te verdelen. U moet dit dan wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

Verdeling partnerpensioen
Uw ex-partner krijgt bij uw overlijden ook recht op een deel van het partnerpensioen: het bijzonder partnerpensioen. Dit wordt na uw overlijden aan uw ex-partner uitgekeerd. Het bijzonder partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat vanaf het begin tot het einde van de relatie bij ons hebt opgebouwd. Dit geldt ook voor ongehuwd samenwonen, als dit bij een notaris is vastgelegd. Net als bij het ouderdomspensioen kunt u ook hier andere afspraken met uw ex-partner over maken.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u verhuist naar het buitenland
Als u naar het buitenland verhuist, geef dan uw nieuwe adres aan ons door en informeer naar de gevolgen voor uw pensioen. Naar het buitenland verhuizen heeft ook gevolgen voor uw AOW.

Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren. Wij krijgen uw adreswijziging namelijk niet automatisch door.

Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Ook de verzekering voor het partnerpensioen en wezenpensioen stopt. Het is belangrijk dat u de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen in kaart brengt.
Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ dan is het belangrijk dat u contact met ons opneemt. Belangrijk om te melden is dat uw partner schriftelijk dient in te stemmen als u van één van de flexibiliseringsmogelijkheden gebruik wilt maken.
Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk hiervoor op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Als u vragen heeft
Heeft u vragen over uw pensioen bij Ecolab? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 06-30038389 of per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com.
Meer informatie
Wilt u meer weten over uw pensioen bij Ecolab? In onderstaande documenten vindt u meer informatie.

- Pensioenreglement
- Uitvoeringsovereenkomst
- Jaarverslag
- Verklaring beleggingsbeginselen
Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk hiervoor op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Als u vragen heeft
Heeft u vragen over uw pensioen bij Ecolab? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 06-30038389 of per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com.