Nalco

Dit Pensioen 1-2- 3 is bedoeld voor de Nalco medewerkers die op 1 januari 2019 zijn toegetreden tot Stichting Pensioenfonds Ecolab. In dit Pensioen 1-2- 3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten. bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2- 3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoewel het pensioenfonds bewust duurzaamheidscriteria meeneemt bij haar beleggingsbeslissingen, wordt hierbij niet expliciet rekening gehouden met negatieve duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd onder de SFDR. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in onze verklaring beleggingsbeginselen en onze verklaring duurzaamheid beleggingen.

Wat vindt u in laag 1,2 en 3?

Wat vindt u in laag 1,2 en 3? Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Ecolab. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Ecolab.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd gaat in op uw 67-ste en/of 68-ste.

Wezenpensioen

Als u overlijdt, dan krijgen uw kinderen jonger dan 18 jaar wezenpensioen. Als uw kind studeert of nog door u verzorgd werd, dan is dit tot uiterlijk 27 jaar.

Partnerpensioen

Als u overlijdt, voor of na ingang van uw pensioen, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen als u er niet voor gekozen hebt om het partnerpensioen om te ruilen voor ouderdomspensioen.

Pensioenreglement

In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u tijdens de deelname aan de pensioenregeling minstens 25% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. U betaalt voor dit deel dan geen premie meer.

Wat krijgt u niet in onze pensioensregeling?

Wordt u arbeidsongeschikt?

Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

Drie soorten pensioen

U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:

A. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever Ecolab B.V. of Ecolab Production Netherlands B.V.. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over het pensioen dat u opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Ecolab.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen.

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon, omdat we rekening houden met de AOW die u later ontvangt. Het gedeelte van uw bruto loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’. De franchise is in 2024 gelijk aan € 17.545. Over uw bruto loon (tot maximaal € 137.800 in 2024) minus de franchise bouwt u in 2024 1,875% aan pensioen op.

Middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.

De premie

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. doet dat ook. De premie die u zelf betaalt, ziet u op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Eerder stoppen of langer doorwerken

De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is 67 en/of 68 jaar. Maar u kunt ook (deels) eerder of later met pensioen gaan.

Pensioenopbouw tijdens verlof

Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de verzekering voor het partnerpensioen gewoon door. U kunt ouderdomspensioen blijven opbouwen als de premie hiervoor wordt doorbetaald (dus zowel de werkgevers- als de werknemersbijdrage).

AOW-overbruggingspensioen

Als u met pensioen gaat en u ontvangt nog geen AOW-uitkering dan kunt u kiezen voor het AOW-overbruggingspensioen. Dat is een tijdelijk pensioen dat wordt uitgekeerd totdat u een AOW-uitkering ontvangt. Hierdoor wordt uw pensioen vanaf uw AOW-leeftijd lager.

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Beginnen met een hoger of juist lager pensioen

Op het moment dat u met pensioen gaat kunt u er voor kiezen om eerst een aantal jaren, tot uw 70e, een tijdelijk hoger pensioen te ontvangen. De jaren erna ontvangt u een lager pensioen.

Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker

Hoe zeker is uw pensioen?

Risico’s

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat ons dit enig jaar niet lukt. Wij hebben namelijk te maken met de volgende risico’s:

- Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
- Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
- De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.

Bekijk voor meer informatie onze financiële positie en de beleidsdekkingsgraad die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Als er een tekort is

Als het pensioenfonds een tekort heeft, nemen we indien nodig één of meer van de volgende maatregelen:

- Uw pensioen groeit niet of slechts gedeeltelijk mee met stijging van de lonen of de prijzen.
- Uw toekomstige pensioenopbouw wordt gebaseerd op een lager opbouwpercentage.
- Uw pensioen wordt verlaagd. We doen dit meestal alleen in het uiterste geval.

Indexatie

Zolang u werkt bij Ecolab probeert het pensioenfonds uw pensioen mee te laten groeien met de loonontwikkeling. Na uitdiensttreding of pensionering proberen wij uw pensioen mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen als volgt verhoogd:

Loading..........

The Data is Not Available

Indien en voor zover in de periode vanaf 1 januari 2020 tot 1 januari 2025 bovengenoemde indexatie minder bedraagt dan 1,79% per jaar, wordt jaarlijks op de vanaf 1 januari 2020 opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemer, voor zover de deelnemer werknemer is in de zin van het pensioenreglement, een aanvullende toeslag verleend. Deze aanvullende toeslag bedraagt het verschil tussen 1,79% en de jaarlijkse indexatie die is verleend. De aanvullende indexatie is voorwaardelijk en wordt gefinancierd uit aanvullende stortingen van de onderneming, indien en voor zover het fonds de aanvullende stortingen van de onderneming heeft ontvangen. Deze aanvullende toeslag wordt voor het eerst per 1 januari 2021 over het jaar 2020 toegekend en voor het laatst per 1 januari 2025 over het jaar 2024.
 

Welke kosten maken wij?

De kosten

Stichting Pensioenfonds Ecolab maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

- Kosten voor de uitvoering, waaronder communicatie en extern advies.
- Kosten om het vermogen te beheren.

Welke keuzes heeft u zelf?

Als u verandert van baan

Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u verhuist naar het buitenland

Geef uw adreswijziging aan ons door.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, dan moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenopbouw doorloopt.

Als u werkloos wordt

Let er dan op of er nog voldoende inkomen is voor het geval u voor uw pensioendatum overlijdt.

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap hebt dan is uw partner automatisch verzekerd voor partnerpensioen. Woont u ongehuwd samen en wilt u dat uw partner recht heeft op een partnerpensioen na uw overlijden, dan moet u een notarieel samenlevingsovereenkomst opsturen. Daarnaast moet u op het moment van uw overlijden al minimaal zes maanden een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd. U woont dus beiden op hetzelfde adres. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen. Als u kinderen heeft, dan zijn zij verzekerd voor een wezenpensioen.

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ neem dan contact met ons op. Voor sommige keuzenmogelijkheden is instemming van uw partner nodig.

Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt of niet meer samenwoont

Meld dit dan bij ons. Uw ex-partner krijgt recht op (een deel van) het partnerpensioen. Indien verevening is aangevraagd zorgen wij ervoor dat het opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld wordt met uw ex-partner.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk minstens één keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk hiervoor op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u vragen heeft

Heeft u vragen over uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 06-30038389 of per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Ecolab en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u in principe vanaf uw 68-ste. In het verleden heeft u ook pensioen opgebouwd met een pensioenleeftijd van 65 en 67 jaar. Deze delen van uw pensioen gaan in als u 65 danwel 67 jaar bent. U ontvangt het pensioen van Stichting Pensioenfonds Ecolab bovenop uw AOW. De AOW is het inkomen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds Ecolab is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van uw pensioenregeling en het aantal jaren dat u bij Ecolab heeft gewerkt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioendatum maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon, omdat we rekening houden met de AOW die u later ontvangt. Het gedeelte van uw bruto loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’. De franchise is in 2024 gelijk aan € 17.545. Over uw bruto loon (tot maximaal € 137.800 in 2024) minus de franchise bouwt u in 2024 1,875% aan pensioen op.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 17.545. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 25.000 -/- € 17.545 = € 7.545. Dat is € 139.78 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Partnerpensioen

Uw partner heeft na uw overlijden recht op een partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt aan uw partner uitbetaald zolang uw partner leeft. Als u tijdens uw dienstverband met Ecolab overlijdt, is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken. Als u overlijdt nadat u bij Ecolab uit dienst bent gegaan, dan wordt het partnerpensioen anders berekend. Het partnerpensioen is dan 70% van het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u Ecolab verliet. Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt aan uw kind uitgekeerd na uw overlijden. Het wezenpensioen is in principe 14% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot uw kind 18 jaar wordt. Als uw kind nog door u verzorgd wordt en/of nog studeert, dan wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot de 27e verjaardag.

Hoeveel uw partner en kinderen precies ontvangen, vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

bij arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, en u aansluitend door het UWV (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. Hoeveel u blijft opbouwen, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. U betaalt hiervoor dan geen premie meer.

Pensioenreglement

In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling.

Wat krijgt u niet in onze pensioensregeling?

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Ecolab voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit het pensioenfonds.

Hoe bouwt u pensioen op?

Drie soorten pensioen

U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:

A. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Ecolab. Dit Pensioen 1-2- 3 gaat over het pensioen dat u opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Ecolab.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar. Op het UPO vindt u ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen. U kunt ook een kijkje nemen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd, ook bij eventueel eerdere werkgevers.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Ecolab. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering, zoals een lijfrente, af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw gehele bruto loon een pensioen op. We houden namelijk rekening met de AOW die u van de overheid krijgt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw bruto loon (tot maximaal € 137.800in 2024) minus de franchise (2024: € 17.545) bouwt u jaarlijks maximaal 1,875% aan pensioen op. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag in maandelijkse termijnen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van het opgebouwde pensioen in al die jaren plus de eventuele gegeven indexaties. Uw uiteindelijke pensioen is dus gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan. We noemen dit daarom een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum krijgt u uw pensioen elke maand, zo lang u leeft.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 17.545. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 25.000 -/- € 17.545 = € 7.455 Dat is € 139.78 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

De premie

Ecolab betaalt elke maand pensioenpremie aan het pensioenfonds en u betaalt aan Ecolab een bijdrage die Ecolab maandelijks in termijnen op uw brutoloon inhoudt. Het exacte bedrag staat op uw salarisstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van Stichting Pensioenfonds Ecolab en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons en betalen wij als u met pensioen gaat.

Wilt u de pensioenregeling vergelijken? Klik dan hier op de pensioenvergelijker.

Eerder stoppen of langer doorwerken

U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Dat kan op een zelf gekozen moment vanaf uw 55e. Als u eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk minder lang pensioen op en het moet over een langere periode worden uitgekeerd. Als u voor uw 60e met pensioen wilt gaan, dan moet u dit overleggen met uw werkgever. U kunt er ook voor kiezen om later met pensioen te gaan. Uw pensioen kan maximaal tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd worden uitgesteld.

Pensioenopbouw tijdens verlof

Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de verzekering voor het partnerpensioen gewoon door. U kunt ouderdomspensioen blijven opbouwen en bent hiervoor de volledige premie (dus zowel de werkgevers- als de werknemersbijdrage) verschuldigd. Flexibiliseringsmogelijkheden Uw pensioenregeling biedt een aantal flexibiliseringsmogelijkheden, die hieronder zijn opgenomen. Belangrijk om te melden is dat uw partner schriftelijk dient in te stemmen als u van sommige mogelijkheden gebruik wilt maken.

AOW-overbruggingspensioen

Als u met pensioen gaat en u ontvangt nog geen AOW-uitkering dan kunt u kiezen voor het AOW-overbruggingspensioen. Dat is een tijdelijk pensioen dat wordt uitgekeerd totdat u een AOW-uitkering ontvangt. Hierdoor wordt uw pensioen vanaf uw AOW-leeftijd lager. Het AOW-overbruggingspensioen mag maximaal 2 maal de AOW-uitkering bedragen. Als u hier interesse voor heeft, neem dan op tijd contact op met het pensioenfonds om een berekening te laten maken.

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hier eenmaal voor gekozen hebt, kunt u het niet meer terugdraaien.

Beginnen met een hoger of juist lager pensioen

Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat. U kunt ervoor kiezen om tot uw 70ste een hoger of juist lager pensioen te krijgen. Na uw 70ste krijgt u een vast bedrag aan pensioen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien.

Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen of misschien heeft u geen partner (meer). Als u met pensioen gaat, kunt u er daarom voor kiezen om het partnerpensioen om te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u een partner heeft, dan moet hij/zij wel instemmen.

Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien.

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker

Hoe zeker is uw pensioen?

Risico’s

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Stichting Pensioenfonds Ecolab probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. Deze risico’s betreffen onder andere:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten de pensioenen dan langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Indexatie

Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen de actieve delen van uw pensioen gedurende uw dienstverband elk jaar mee te laten groeien met de lonen. Na uitdiensttreding of pensionering proberen wij uw pensioen jaarlijks te laten meegroeien met de prijsstijgingen, evenals de niet-actieve pensioendelen van actieve deelnemers. Dit heet “indexatie”. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Omdat u pas sinds 1 januari 2020 deelnemer bent aan de middelloonregeling die ondergebracht is bij Stichting Pensioenfonds Ecolab, bent u per 1 januari 2021 voor het eerst in aanmerking gekomen voor eventuele indexatie. Voor de volledigheid hebben wij in onderstaande tabel tevens de eerdere gegevens zoals die van toepassing zijn op de Ecolab deelnemers binnen het pensioenfonds opgenomen. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen als volgt verhoogd:

Loading..........

The Data is Not Available

Indien en voor zover in de periode vanaf 1 januari 2020 tot 1 januari 2025 bovengenoemde indexatie minder bedraagt dan 1,79% per jaar, wordt jaarlijks op de vanaf 1 januari 2020 opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemer, voor zover de deelnemer werknemer is in de zin van het pensioenreglement, een aanvullende toeslag verleend. Deze aanvullende toeslag bedraagt het verschil tussen 1,79% en de jaarlijkse indexatie die is verleend. De aanvullende indexatie is voorwaardelijk en wordt gefinancierd uit aanvullende stortingen van de onderneming, indien en voor zover het fonds de aanvullende stortingen van de onderneming heeft ontvangen. Deze aanvullende toeslag wordt voor het eerst per 1 januari 2021 over het jaar 2020 toegekend en voor het laatst per 1 januari 2025 over het jaar 2024.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat we toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de pensioenen niet indexeren, de toekomstige pensioenopbouw verlagen of de opgebouwde pensioenen verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen.

Welke kosten maken wij?

De kosten

Stichting Pensioenfonds Ecolab maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de uitvoering, extern advies, het vermogensbeheer, uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook worden er kosten gemaakt voor de communicatie, zoals bijvoorbeeld dit Pensioen 123.

Welke keuzes heeft u zelf?

Als u verandert van baan

Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via uw nieuwe pensioenuitvoerder

Na uitdiensttreding of pensionering proberen wij uw pensioen jaarlijks te laten meegroeien met de prijsstijgingen.
 
Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van Stichting Pensioenfonds Ecolab en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons en betalen wij als u met pensioen gaat.

Wilt u de pensioenregelingen vergelijken? Klik dan hier op de pensioenvergelijker.

Als u verhuist naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, geef dan uw nieuwe adres aan ons door en informeer naar de gevolgen voor uw pensioen. Naar het buitenland verhuizen heeft ook gevolgen voor uw AOW. Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren. Wij krijgen uw adreswijziging namelijk niet automatisch door.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kunt u na twee jaar recht hebben op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. U ontvangt alleen een (gedeeltelijke) premievrijstelling als u meer dan 25% arbeidsongeschikt bent.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt.

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat dan ontvangen wij hiervan automatisch bericht. U hoeft daarvoor niets te doen. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen.

Als u gaat samenwonen, is uw partner niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. U en uw partner moeten namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn die voorwaarden:
– U hebt uw partner bij het pensioenfonds aangemeld
– Uw partner is geen verwant in de rechte lijn of in de tweede graad
– U hebt hierbij een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds ingeleverd
– U voert op dit moment – en al minimaal zes maanden een gezamenlijke huishouding, en woont dus beiden op hetzelfde adres

Alleen als u en uw partner aan deze voorwaarden voldoen, komt uw partner in aanmerking voor het partnerpensioen.
 

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ dan is het belangrijk dat u contact met ons opneemt. Belangrijk om te melden is dat uw partner schriftelijk dient in te stemmen als u van één van de flexibiliseringsmogelijkheden gebruik wilt maken.

Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt of niet meer samenwoont

Als u uw relatie beëindigt, moet u dit binnen twee jaar bij het pensioenfonds melden. Hiervoor gebruikt u het formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen?” te downloaden via www.rijksoverheid.nl.

Verdeling ouderdomspensioen
In principe wordt het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd, verdeeld tussen u en uw ex-partner. Dit noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Verevening geldt alleen bij echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Maar u kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen níet of in een andere verhouding te verdelen. U moet dit dan wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

Verdeling partnerpensioen
Uw ex-partner krijgt recht op (een deel van) het partnerpensioen: het bijzonder partnerpensioen. Dit wordt na uw overlijden aan uw ex-partner uitgekeerd. Het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment van scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de samenwoning. Net als bij het ouderdomspensioen kunt u ook hier andere afspraken met uw ex-partner over maken.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk minstens één keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk hiervoor op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u vragen heeft

Heeft u vragen over uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 06-30038389 of per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw pensioen bij Ecolab? Op onze website vindt u in onderstaande documenten meer informatie.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk minstens één keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk hiervoor op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u vragen heeft

Heeft u vragen over uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 06-30038389 of per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com.