Toekomst fonds vanuit het perspectief van de Stichting Pensioenfonds Ecolab

Toekomst pensioenfonds 

Het bestuur heeft het volgende besloten ten aanzien van de Wet toekomst Pensioenen en de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel:

  • Het bestuur ziet voor het pensioenfonds geen rol weggelegd als uitvoerder van een premieregeling in het nieuwe stelsel. Het bestuur zal daarom eenzijdig de uitvoeringsovereenkomst met Ecolab B.V. opzeggen. De huidige uitvoering zal uiterlijk tot en met 31 december 2027 worden voortgezet (uitgaande van 1 januari 2028 als uiterste datum voor de transitie naar het nieuwe stelsel);
  • In het verlengde van de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst zal het bestuur een collectieve waardeoverdracht (hierna: cwo) effectueren naar een andere pensioenuitvoerder. In dit kader zullen in 2024, 2025 en 2026 alle alternatieven onderzocht worden. De cwo naar de nieuwe pensioenuitvoerder zal op 31 december 2027 of binnen afzienbare tijd na die datum geëffectueerd zijn (uitgaande van 1 januari 2028 als uiterste datum voor de transitie naar het nieuwe stelsel).

Consequentie van deze besluiten is dat er geen rol voor het pensioenfonds is weggelegd in het nieuwe stelsel. Dit besluit is in 2023 schriftelijk aan de werkgever meegedeeld, waarbij is aangegeven dat dit de voorgenomen route van het pensioenfonds is (plan A). DNB is eveneens op de hoogte gebracht van plan A en de overwegingen die tot dit besluit hebben geleid.

De werkgever heeft aan het pensioenfonds bevestigd dat er geen rol is weggelegd voor het pensioenfonds als uitvoerder in het nieuwe pensioenstelsel en dat er geen verzoek tot invaren zal worden gedaan.

Door de werkgever zijn in 2024 tweemaal, in februari / maart en in mei, zogenoemde Townhall- meetings georganiseerd, d.w.z. bijeenkomsten waarvoor alle actieve deelnemers en ook alle inactieve deelnemers zijn uitgenodigd. Doel van deze sessies was de deelnemers te informeren over de vorderingen die de werkgever maakt bij het onderzoek naar de in de ogen van de werkgever meest geschikte uitvoerder van de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen. Duidelijk is geworden dat de werkgever vier alternatieven onderzoekt, namelijk de overdracht naar een premieregeling die door een andere uitvoerder dan het pensioenfonds wordt uitgevoerd, overdracht naar een verzekeraar, overdracht naar een Algemeen Pensioenfonds en overdracht naar een internationaal pensioenfonds.

De laatste optie heeft op dit moment de voorkeur van de werkgever, de werkgever is van mening dat deze optie de beste combinatie van zekerheid voor de werknemers en evenwichtigheid biedt.

Het onderzoek van de werkgever betreft uitsluitend de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen en pensioenaanspraken. Belangrijk is om te vermelden dat het bestuur van het pensioenfonds verantwoordelijk is voor het besluit over de overdracht naar een andere uitvoerder. De werkgever kan uiteraard haar voorkeur aangeven, maar het bestuur van het pensioenfonds is primair verantwoordelijk voor het besluit tot overdracht van de pensioenen naar een andere pensioenuitvoerder en de selectie van de nieuwe pensioenuitvoerder. In dat kader zal het bestuur de voor- en nadelen en de impact op de deelnemers(groepen) van het pensioenfonds voor alternatieve uitvoeringsopties analyseren en beoordelen.

Naast de vier opties die worden onderzocht door de werkgever zullen ook andere opties zoals de overdracht naar een bedrijfstakpensioenfonds en een overdracht naar een premieregeling bij een Algemeen Pensioenfonds door het bestuur onderzocht worden. Dit eigen onderzoek van het bestuur is in volle gang. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de meest geschikte toekomstige pensioenuitvoerder.

Het bestuur heeft voor de beoordeling van belangrijke besluiten een beoordelingskader opgesteld. Dit zal ook worden toegepast bij de beoordeling van het besluit tot overdracht en de selectie van de nieuwe pensioenuitvoerder. Er zijn procesafspraken met de werkgever gemaakt over de berekeningen die gemaakt worden om de impact voor de deelnemers(groepen) van de overdracht naar een andere pensioenuitvoerder te analyseren. Aangezien het bestuur primair verantwoordelijk is voor de overdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder, voert het pensioenfonds de regie. Berekeningen die door de werkgever worden geleverd, zullen worden gevalideerd door de eigen adviseur van het pensioenfonds.

Het Verantwoordingsorgaan en de Visitatiecommissie van het pensioenfonds worden door het bestuur nauw betrokken bij het toekomst-traject.