Wijzigingen in het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft desgevraagd of uit eigen beweging een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen.

De afgelopen periode hebben zich een aantal wijzigingen in de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan voorgedaan. Deze zijn als volgt:

• De heer J.F.W. de Bakker (lid namens de deelnemers) is helaas overleden

• Volgens het vastgestelde rooster van aftreden liep de termijn van de heer L.F. Wiertz (lid namens de (pre)pensioengerechtigden) af op          1 januari 2017. De heer Wiertz heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Het bestuur bedankt de heer L.F. Wiertz en, postuum, de heer J.F.W. de Bakker voor hun inzet in het Verantwoordingsorgaan en hun betrokkenheid bij het pensioenfonds. Wij hebben hun inbreng als opbouwend en kritisch ervaren en van toegevoegde waarde voor het Verantwoordingsorgaan bij de uitvoering van haar belangrijke taken en verantwoordelijkheden.

Uit de hierop uitgeschreven verkiezingen zijn de volgende nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan benoemd:

• De heer A.P. Dral namens de deelnemers

• De heer M. van Dijk namens de (pre)pensioengerechtigden

Daarnaast zal mevrouw C. de Langen de secretariële ondersteuning aan het Verantwoordingsorgaan op zich nemen.

Helaas is de heer Van Dijk recent overleden. Het bestuur zal daarom opnieuw een oproep doen onder de (pre-)pensioengerechtigden om zich kandidaat te stellen voor de ontstane vacature en indien nodig verkiezingen uitschrijven.