Dit Pensioen 1-2- 3 is bedoeld voor de Nalco medewerkers die op 1 januari 2019 zijn toegetreden tot Stichting Pensioenfonds Ecolab. In dit Pensioen 1-2- 3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten. bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2- 3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in onze verklaring beleggingsbeginselen (www.pfecolab.nl).

Wat vindt u in laag 1,2 en 3?
Wat vindt u in laag 1,2 en 3? Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Ecolab. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Ecolab.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Ouderdomspensioen
Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd gaat in op uw 67-ste.
Wezenpensioen
Als u overlijdt, dan krijgen uw kinderen jonger dan 18 jaar wezenpensioen. Als uw kind studeert of nog door u verzorgd werd, dan is dit tot uiterlijk 27 jaar.
Partnerpensioen
Als u overlijdt, voor of na ingang van uw pensioen, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen als u er niet voor gekozen hebt om het partnerpensioen om te ruilen voor ouderdomspensioen.
Pensioenreglement
In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling.
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Wordt u tijdens de deelname aan de pensioenregeling minstens 65% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. U betaalt voor dit deel dan geen premie meer.
Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?
Drie soorten pensioen
U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:
 1. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. Dit Pensioen 1-2- 3 gaat over het pensioen dat u opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Ecolab.
 3. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen.
Opbouwpercentage
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon, omdat we rekening houden met de AOW die u later ontvangt. Het gedeelte van uw bruto loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’. De franchise is in 2019 gelijk aan € 18.319. Over uw bruto loon (tot maximaal € 107.593 in 2019) minus de franchise bouwt u in 2019 1,535% aan pensioen op.
Eindloonregeling
U bouwt ieder jaar een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Het pensioen dat u opbouwt is gebaseerd op het salaris dat u aan het eind van uw loopbaan verdient. Dit is een eindloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.
De premie
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. doet dat ook. De premie die u zelf betaalt, ziet u op uw loonstrook.
Welke keuzes heeft u zelf?
Waardeoverdracht
Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Eerder stoppen of langer doorwerken
De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is 67 jaar. Maar u kunt ook (deels) eerder of later met pensioen gaan. Als u (deels) eerder met pensioen wilt gaan dan moet u uw dienstverband (deels) beëindigen.
Pensioenopbouw tijdens verlof
Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de verzekering voor het partnerpensioen gewoon door. U blijft tijdens verlof voor maximaal 3 maanden ouderdomspensioen opbouwen en bent hiervoor de volledige premie (dus zowel de werkgevers- als de werknemersbijdrage) verschuldigd.
AOW-overbruggingspensioen
Als u met pensioen gaat en u ontvangt nog geen AOW-uitkering dan kunt u kiezen voor het AOW-overbruggingspensioen. Dat is een tijdelijk pensioen dat wordt uitgekeerd totdat u een AOW-uitkering ontvangt. Hierdoor wordt uw pensioen vanaf uw AOW-leeftijd lager.
Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u uit dienst gaat en op het moment dat u met pensioen gaat.
Beginnen met een hoger of juist lager pensioen
Op het moment dat u met pensioen gaat kunt u er voor kiezen om eerst een aantal jaren, maximaal 10 jaar, een tijdelijk hoger pensioen te ontvangen. De jaren erna ontvangt u een lager pensioen.
Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen
Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.
Hoe zeker is uw pensioen?
Risico’s
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Zodra u uit dienst gaat bij Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. of met pensioen gaat, probeert het pensioenfonds uw pensioen mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds Ecolab als volgt verhoogd:
jaar Toeslag Stijging van de prijzen
2019 0,52% 1,68%
2018 0,06% 1,34%
2017 0,00% 0,40%

Het is mogelijk dat ons dit enig jaar niet lukt. Wij hebben namelijk te maken met de volgende risico’s:
 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.
Bekijk voor meer informatie onze financiële positie en de beleidsdekkingsgraad die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.
Als er een tekort is
Als het pensioenfonds een tekort heeft, nemen we indien nodig één of meer van de volgende maatregelen:
 • Uw pensioen groeit niet of slechts gedeeltelijk mee met stijging van de lonen of de prijzen.
 • Uw toekomstige pensioenopbouw wordt gebaseerd op een lager opbouwpercentage.
 • Uw pensioen wordt verlaagd. We doen dit meestal alleen in het uiterste geval.
Welke kosten maken wij?
De kosten
Stichting Pensioenfonds Ecolab maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
 • Kosten voor de uitvoering, waaronder communicatie en extern advies.
 • Kosten om het vermogen te beheren.
Wanneer moet u in actie komen?
Als u verandert van baan
Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Als u verhuist naar het buitenland
Geef uw adreswijziging aan ons door.
Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u arbeidsongeschikt wordt, dan moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenopbouw doorloopt.
Als u werkloos wordt
Let er dan op of er nog voldoende inkomen is voor het geval u voor uw pensioendatum overlijdt.
Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap hebt dan is uw partner automatisch verzekerd voor partnerpensioen.
Woont u ongehuwd samen en wilt u dat uw partner recht heeft op een partnerpensioen na uw overlijden, dan moet u een notarieel samenlevingsovereenkomst opsturen. Daarnaast moet u op het moment van uw overlijden al minimaal zes maanden een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd. U woont dus beiden op hetzelfde adres. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen. Als u kinderen heeft, dan zijn zij verzekerd voor een wezenpensioen.
Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ neem dan contact met ons op. Voor sommige keuzenmogelijkheden is instemming van uw partner nodig.
Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt of niet meer samenwoont
Meld dit dan bij ons. Uw ex-partner krijgt recht op (een deel van) het partnerpensioen. Indien verevening is aangevraagd zorgen wij ervoor dat het opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld wordt met uw ex-partner.
Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk minstens één keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk hiervoor op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Als u vragen heeft
Heeft u vragen over uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 06-30038389 of per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com.
Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Ouderdomspensioen
Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Ecolab en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u in principe vanaf uw 67-ste. U ontvangt het pensioen van Stichting Pensioenfonds Ecolab bovenop uw AOW. De AOW is het inkomen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds Ecolab is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van uw pensioenregeling en het aantal jaren dat u vanaf 1 januari 2019 bij Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. heeft gewerkt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioendatum maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon, omdat we rekening houden met de AOW die u later ontvangt. Het gedeelte van uw bruto loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’. De franchise is in 2019 gelijk aan € 18.319. Over uw bruto loon (tot maximaal € 107.593 in 2019) minus de franchise bouwt u in 2019 1,535% aan pensioen op.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 18.319. U bouwt in dat jaar 1,535% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 6.681. Dat is € 102,55 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is die € 102,55 maal het aantal jaren dat u vanaf 1 januari 2019 in dienst geweest bent bij Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. en maal uw eventuele parttimepercentage. Wij houden ook rekening met eventuele verhogingen van uw salaris voor dienstjaren gelegen vóór 1 januari 2019.
Partnerpensioen
Uw partner heeft na uw overlijden recht op een partnerpensioen. Als u tijdens uw dienstverband met Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. overlijdt, is het partnerpensioen 1,16% van uw laatst vastgestelde pensioengrondslag maal het aantal jaren gelegen tussen 1 januari 2019 en de pensioendatum en maal uw eventuele parttimepercentage. Wij houden ook rekening met eventuele verhogingen van uw salaris voor dienstjaren gelegen vóór 1 januari 2019

Als u overlijdt nadat u bij Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. uit dienst bent gegaan, dan wordt het partnerpensioen anders berekend. Het partnerpensioen is dan 1,16% van uw laatst vastgestelde pensioengrondslag maal het aantal jaren gelegen tussen 1 januari 2019 en het moment dat u uit dienst bent gegaan bij Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. en maal uw eventuele parttimepercentage. Wij houden ook rekening met eventuele verhogingen van uw salaris voor dienstjaren gelegen vóór 1 januari 2019

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Wezenpensioen Het wezenpensioen wordt aan uw kind uitgekeerd na uw overlijden. Het wezenpensioen is in principe 20% van het partnerpensioen. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot uw kind 18 jaar wordt. Als uw kind studeert of invalide is, wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot de 27e verjaardag.

Hoeveel uw partner en kinderen precies ontvangen, vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht.
Bij arbeidsongeschiktheid Als u langer dan 2 jaar ziek bent en u aansluitend door het UWV voor 65% of meer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer.
Pensioenreglement
In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling.
Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?
Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen
Uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Ecolab voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit het pensioenfonds.
Hoe bouwt u pensioen op?
Drie soorten pensioen
U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:
 1. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over het pensioen dat u opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Ecolab.
 3. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen.
A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Ecolab vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Ecolab. Op het UPO vindt u ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen. U kunt ook een kijkje nemen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd, ook bij eventueel eerdere werkgevers.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Ecolab. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering, zoals een lijfrente, af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.
Eindloonregeling
U bouwt ieder jaar een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Het pensioen dat u opbouwt is gebaseerd op het salaris dat u aan het eind van uw loopbaan verdient. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit is een eindloonregeling.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon, omdat we rekening houden met de AOW die u later ontvangt. Het gedeelte van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’. De franchise is in 2019 gelijk aan € 18.319. Over uw bruto loon (tot maximaal € 107.593 in 2019) minus de franchise bouwt u in 2019 1,535% aan pensioen op.
De premie
Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. betaalt elke maand pensioenpremie aan het pensioenfonds en u betaalt aan Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. een bijdrage die Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. maandelijks in termijnen op uw brutoloon inhoudt. Het exacte bedrag staat op uw salarisstrook.
Welke keuzes heeft u zelf?
Waardeoverdracht
Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van Stichting Pensioenfonds Ecolab en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons en betalen wij als u met pensioen gaat.

Wilt u de pensioenregeling vergelijken? Klik dan hier op de pensioenvergelijker.
Pensioenopbouw tijdens verlof
Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de verzekering voor het partnerpensioen gewoon door. U blijft tijdens verlof voor maximaal 3 maanden ouderdomspensioen opbouwen en bent hiervoor de volledige premie (dus zowel de werkgevers- als de werknemersbijdrage) verschuldigd.

Flexibiliseringsmogelijkheden Uw pensioenregeling biedt een aantal flexibiliseringsmogelijkheden, die hieronder zijn opgenomen. Belangrijk om te melden is dat uw partner schriftelijk dient in te stemmen als u van sommige mogelijkheden gebruik wilt maken.
Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen
Als u uit dienst treedt bij Nalco Netherlands B.V. of Nalco Europe B.V. of met pensioen gaat dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hier eenmaal voor gekozen hebt, kunt u het niet meer terugdraaien.
Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen of misschien heeft u geen partner (meer). Als u met pensioen gaat, kunt u er daarom voor kiezen om het partnerpensioen om te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u een partner hebt, dan moet hij/zij wel instemmen.

Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien.
Eerder stoppen of langer doorwerken
U kunt ervoor kiezen om uw pensioen (deels) eerder of later in te laten gaan. Als u (deels) eerder met pensioen wilt gaan dan moet u uw dienstverband (deels) beëindigen en wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk minder lang pensioen op en het moet over een langere periode worden uitgekeerd. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

U kunt er ook voor kiezen om later met pensioen te gaan. Uw pensioen kan maximaal tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd worden uitgesteld.
AOW-overbruggingspensioen
Als u met pensioen gaat en u ontvangt nog geen AOW-uitkering dan kunt u kiezen voor het AOW-overbruggingspensioen. Dat is een tijdelijk pensioen dat wordt uitgekeerd totdat u een AOW-uitkering ontvangt. Als u hier interesse voor heeft, neem dan op tijd contact op met het pensioenfonds om een berekening te laten maken.
Beginnen met een hoger of juist lager pensioen
Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat. U kunt u er voor kiezen om eerst een aantal jaren, maximaal 10 jaar, een tijdelijk hoger pensioen te ontvangen. De jaren erna ontvangt u een lager pensioen.
Hoe zeker is uw pensioen?
Risico's
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan. Stichting Pensioenfonds Ecolab probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. Deze risico’s betreffen onder andere

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten de pensioenen dan langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.
Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Bekijk voor meer informatie onze financiële positie en de beleidsdekkingsgraad die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.
Indexatie

Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen uw pensioen na uitdiensttreding of pensionering jaarlijks te laten meegroeien met de prijsstijgingen. Dit heet “indexatie”. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren heeft Stichting Pensioenfonds Ecolab de pensioenen als volgt verhoogd:
jaar Indexatie gewezen deelnemers en pensioengerechtigden Stijging van de prijzen
2019 0,52% 1,68%
2018 0,06% 1,34%
2017 0,00% 0,40%
2016 0,00% 0,40%
2015 0,20% 0,70%
2014 0,00% 0,90%
2013 0,00% 2,03%
2012 0,00% 2,33%
2011 0,00% 1,38%
2010 0,50% 0,93%
Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat we toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de pensioenen niet indexeren, de toekomstige pensioenopbouw verlagen of de opgebouwde pensioenen verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen.
Welke kosten maken wij?
Kosten
Stichting Pensioenfonds Ecolab maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de uitvoering, extern advies, het vermogensbeheer, uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook worden er kosten gemaakt voor de communicatie, zoals bijvoorbeeld dit Pensioen 123.
Wanneer moet u in actie komen?
Als u verandert van baan
Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Ecolab meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van Stichting Pensioenfonds Ecolab en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons en betalen wij als u met pensioen gaat.

Wilt u de pensioenregelingen vergelijken? Klik dan hier op de pensioenvergelijker.
Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kunt u na twee jaar recht hebben op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. U ontvangt alleen een (gedeeltelijke) premievrijstelling als u meer dan 65% arbeidsongeschikt bent.
Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat dan ontvangen wij hiervan automatisch bericht. U hoeft daarvoor niets te doen. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen.

Als u gaat samenwonen, is uw partner niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. U en uw partner moeten namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn die voorwaarden:
- U hebt uw partner bij het pensioenfonds aangemeld
- Uw partner is geen verwant in de rechte lijn of in de tweede graad
- U hebt hierbij een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds ingeleverd
- U voert op dit moment - en al minimaal zes maanden een gezamenlijke huishouding, en woont dus beiden op hetzelfde adres

Alleen als u en uw partner aan deze voorwaarden voldoen, komt uw partner in aanmerking voor het partnerpensioen.
Als u gaat scheiden, uw partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont
Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor het ouderdoms- en partnerpensioen. Als u uw relatie beëindigt, moet u dit binnen twee jaar bij het pensioenfonds melden. Hiervoor gebruikt u het formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen?, te downloaden via www.rijksoverheid.nl.

Als u gaat samenwonen, is uw partner niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. U kunt uw partner aanmelden door een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds in te leveren. Daarin moet staan dat uw partner begunstigde is van het partnerpensioen.

Verdeling ouderdomspensioen
In principe wordt het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd, verdeeld tussen u en uw ex-partner. Dit noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Verevening geldt alleen bij echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Maar u kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen níet of in een andere verhouding te verdelen. U moet dit dan wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

Verdeling partnerpensioen
Uw ex-partner krijgt recht op (een deel van) het partnerpensioen: het bijzonder partnerpensioen. Dit wordt na uw overlijden aan uw ex-partner uitgekeerd. Het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment van scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de samenwoning. Net als bij het ouderdomspensioen kunt u ook hier andere afspraken met uw ex-partner over maken.
Wanneer moet u in actie komen?
Als u verhuist naar het buitenland
Als u naar het buitenland verhuist, geef dan uw nieuwe adres aan ons door en informeer naar de gevolgen voor uw pensioen. Naar het buitenland verhuizen heeft ook gevolgen voor uw AOW.

Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren. Wij krijgen uw adreswijziging namelijk niet automatisch door.

Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt.
Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ dan is het belangrijk dat u contact met ons opneemt. Belangrijk om te melden is dat uw partner schriftelijk dient in te stemmen als u van één van de flexibiliseringsmogelijkheden gebruik wilt maken.
Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk hiervoor op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Als u vragen heeft
Heeft u vragen over uw pensioen bij Ecolab? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 06-30038389 of per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com.
Meer informatie
Wilt u meer weten over uw pensioen bij Ecolab? Op onze website vindt u in onderstaande documenten meer informatie.

- Pensioenreglement
- Uitvoeringsovereenkomst
- Jaarverslag
- Verklaring beleggingsbeginselen
Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk hiervoor op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Als u vragen heeft
Heeft u vragen over uw pensioen bij Ecolab? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 06-30038389 of per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com.