Bestuur en Controle

Bestuur en Controle

Het bestuur hanteert, zoals dat genoemd wordt, een paritair bestuursmodel. Belangrijk voordeel van dit model is de directe betrokkenheid in het bestuur van werknemers van Ecolab. Het paritair model bestaat namelijk uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden, maar met de mogelijkheid van externen als vertegenwoordiger van deze geledingen. In dit model hebben pensioengerechtigden dus recht op een plek in het bestuur.

Op deze site vindt u het laatste nieuws van het pensioenfonds en alle informatie die voor u van belang is op het moment dat u uit dienst treedt of met pensioen gaat. Deze informatie bieden wij u aan via het Pensioen 1-2- 3. (Ecolab) of (Nalco)

De vijf leden van het bestuur stellen we graag kort aan u voor

Ronald Hagoort

Voorzitter – extern bestuurslid namens werkgever

Geert-Jan Eissens

Bestuurslid namens werkgever

Sander Goemans

Bestuurslid namens werknemers

Renate Ruitenberg

Aspirant Bestuurslid namens werknemers

Ugo Hofman

Bestuurslid namens (pre)-pensioen gerechtigden

Het bestuur wordt ondersteund door:

Astrid Klaassen

extern pensioen-administrateur

Sleutelfunctiehouders:

Als gevolg van Europese richtlijn (IORP II) heeft elk pensioenfonds drie sleutelfuncties ingericht. Dit zijn:

  • Risicobeheerfunctie
  • Actuariële functie
  • Interne auditfunctie

Voor elke sleutelfunctie is een sleutelfunctiebehouder benoemd. Wij stellen deze sleutelfunctiebehouders graag aan u voor.

Ugo Hofman

extern sleutelfunctiehouder van de risicobeheerfunctie

René van de Meerakker

extern sleutelfunctiehouder van de actuariële functie

Bas Vroegh

extern sleutelfunctiehouder van de interne auditfunctie

Compliance Officer:

De Compliance Officer houdt toezicht op de naleving door het pensioenfondsbestuur van de relevante wettelijke bepalingen, de gedragscode en de deugdelijkheid en effectiviteit van interne regels en procedures binnen het pensioenfonds.

Paul Elion

Compliance Officer

Controle:

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur het vastgestelde beleid correct uitvoert en de juiste en weloverwogen beleidskeuzes maakt voor de toekomst. Daarnaast adviseert het Verantwoordingsorgaan over een aantal in de pensioenwet genoemde onderwerpen.

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn:

Edwine 2023 photo

Edwine van Ammers

lid namens werknemers

Peter Paul van de Poele

lid namens de werkgever

Wim van Aarle

secretaris - lid namens pensioen gerechtigden

U kunt het reglement van het verantwoordingsorgaan raadplegen via de button 'Fondsdocumenten'.

Voor het Intern Toezicht heeft het bestuur, na instemming van het Verantwoordingsorgaan, gekozen voor een Visitatiecommissie, welke bestaat uit drie onafhankelijke specialisten.

De Visitatiecommissie heeft de volgende taken:

Het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen het fonds.
Het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd.
Het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn.