Verlenging uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ecolab en Nalco Netherlands BV en Nalco Europe BV

De ondernemingen hebben Ecolab Pensioenfonds in september jl. verzocht deze uitvoeringsovereenkomst nog éénmaal te verlengen voor de duur van één jaar in overeenstemming met artikel 15 lid 3 van deze uitvoeringsovereenkomst. Op dat moment was er nog geen duidelijkheid of en in hoeverre er sprake zou zijn van gewijzigde omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst met ingang van 1 januari 2020.

In december 2019 hebben de ondernemingen in goed overleg en na consultatie van de Nalco Ondernemingsraad de bestaande eindloonregeling omgezet naar een middelloonregeling voor de Nalco groep in combinatie met één premiebeleid voor de Ecolab én Nalco-groep, waarbij het pensioenfonds in eerste instantie de uitvoerder is van deze (geïntegreerde) middelloonregeling.

Deze wijziging van de pensioenovereenkomst is door de ondernemingen zo spoedig mogelijk na het tijdstip van wijziging, aan het fonds schriftelijk meegedeeld krachtens artikel 10 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst. Het bestuur van het Pensioenfonds is akkoord gegaan met de uitvoering van de wijziging van de pensioenovereenkomst, en heeft dit schriftelijk aan de ondernemingen medegedeeld.

Het Pensioenfonds stelt vervolgens een wijziging op van de pensioenreglementen in concept. Het is de bedoeling dat het Pensioenfonds samen met de ondernemingen zo spoedig mogelijk de wijziging van de pensioenreglementen vastlegt, conform hetgeen daarover in de statuten en de wet wordt bepaald. Het Pensioenfonds is voornemens om de deelnemers binnen 3 maanden na het besluit tot wijziging van de pensioenreglementen, te informeren over de nieuwe pensioenreglementen.