Nieuwsbrief september 2017

Uitnodiging informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor de informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden van de Stichting Pensioenfonds Ecolab. Wij ontvangen u graag in de lunchruimte van ons kantoor op de Iepenhoeve 7a, Nieuwegein op woensdag 13 september van 15:30 – 17:00 uur.

Het bestuur wil u tijdens deze informatiebijeenkomst graag informeren en voorlichten over de pensioenregeling en uw pensioen. Het bestuur zal u o.a. iets vertellen over de financiële situatie van het fonds, mede middels een korte terugblik op de jaarcijfers over 2016, en over de onderwerpen die in Nederland spelen op pensioengebied. Ook zal het bestuur een toelichting geven over de gewijzigde verzending van loonstroken aan (pre-)pensioengerechtigden.

Sinds 1 januari 2017 worden er alleen loonstroken verzonden als er een wijziging in de hoogte van uw pensioenuitkering plaatsgevonden heeft. U ontvangt een loonstrook als uw pensioenuitkering meer dan € 2,00 veranderd is ten opzichte van uw pensioenuitkering een maand eerder. Mocht u incidenteel een loonstrook willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het pensioenfonds via de contactgegevens bovenaan deze brief. Tijdens de informatiebijeenkomst zal het bestuur deze wijziging toelichten.

Agenda:
1. Opening

2. Jaarverslag 2016

3. Nieuws vanuit het bestuur en de markt

4. Hoe staat het fonds ervoor?

5. Verzending loonstrook (pre-)pensioengerechtigden

6. UPO nieuwe stijl

7. Rondvraag

8. Sluiting

Rond 17.00 uur sluiten we de bijeenkomst af met een kleine versnapering. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

De samenvatting van de jaarrekening 2016 kunt u vinden op de website van het pensioenfonds onder “Ons pensioenfonds”- “Belangrijke documenten”.

Oproep tot kandidaadstelling voor een vacature als werknemersbestuurslid namen (pre-)pensioengerechtigden van Pensioenfonds Ecolab.

Per 1 juli van dit jaar is Wicher de Jong aftredend als werknemersbestuurslid namens de (pre-)pensioengerechtigden van Pensioenfonds Ecolab. Hij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur van het pensioenfonds heeft een voorkeurskandidaat voor de opvolging van Wicher de Jong, namelijk Dick Lucas. Hij is tijdens zijn dienstverband bij Ecolab al bestuurslid van het Pensioenfonds geweest en was voorzitter van de ondernemingsraad.

Door de (pre-)pensioengerechtigden kunnen ook andere kandidaten naar voren worden gebracht.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

– De voorgedragen kandidaat moet (pre-)pensioengerechtigd zijn.

– Voor de kandidaatstelling mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het bijgaande formulier dat volledig en correct moet worden ingevuld en worden ingeleverd bij het pensioenfonds (Pensioenfonds@Ecolab.com of per post naar Iepenhoeve 7a+b, 3438 MR Nieuwegein).

– Zowel de kandidaat als de (pre-)pensioengerechtigden die de kandidaatstelling doen moeten dit formulier ondertekenen.

– Elke kandidaat die door tenminste 10 kiesgerechtigde (pre-)pensioengerechtigden wordt voorgedragen doet vervolgens mee aan een verkiezing.

– Aan bestuursleden van pensioenfondsen worden door De Nederlandsche Bank strikte deskundigheidseisen gesteld. Voor nadere informatie over deze eisen kunt u contact opnemen met het pensioenfonds.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft een profielschets opgesteld voor deze vacature. Deze profielschets kunt u bij het pensioenfonds opvragen. De heer Dick Lucas voldoet aan dit profiel en is daarmee de voorkeurskandidaat van het bestuur.

Indien na kandidaatstelling blijkt dat Dick Lucas de enige kandidaat is, dan wordt hij geacht te zijn gekozen. Indien blijkt dat er meerdere kandidaatstellingen zijn zal door middel van een verkiezing een kandidaat worden gekozen door een gewone meerderheid van stemmen.

Voordat overgegaan wordt tot verkiezingen zullen kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek met het bestuur van het pensioenfonds. In dit gesprek zal vastgesteld worden of de kandidaat aan het profiel voldoet.

Benoeming van bestuursleden kan pas plaatsvinden na goedkeuring door de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). De mogelijkheid bestaat dat een kandidaat wordt uitgenodigd voor een toetsingsgesprek bij DNB.

De brief met de oproep tot kandidaadstelling en het kandidaadstellingformulier kunt u vinden op de website van het pensioenfonds onder “Ons pensioenfonds”- “Belangrijke documenten”.