Pensioenopbouw en pensioenpremies 2021

In onderstaande tabel ziet u wat u als werknemer aan pensioen opbouwt, wat uw werkgever betaalt voor uw pensioen en welk deel u zelf bijdraagt in 2021.

Middelloon regeling Ecolab Nalco
Premie werkgever

(van de pensioengrondslag)

45% minus bijdrage werknemer 45% minus bijdrage werknemer
Premie werknemer

(van de pensioengrondslag werknemersbijdrage)

5,6% 3,45%
Franchise voor pensioenopbouw en premie werkgever* € 14.544 € 14.544
Franchise voor premie werknemer € 15.410 € 17.944
Maximaal salaris € 72.564 € 112.189
Opbouw percentage ouderdomspensioen 1.875% 1.875%

 

*De franchise is het deel van uw salaris waarover u géén pensioen opbouwt. Dit heeft te maken met de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt

Pensioenopbouw 2021

Als deelnemer aan deze pensioenregeling bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Deze opbouw is afhankelijk van het salaris dat u van de werkgever ontvangt, de wettelijke bepalingen en de parameters van het fonds.

De basis voor uw jaarlijkse pensioenopbouw is uw pensioengrondslag. Deze pensioengrondslag is gelijk aan uw salaris minus de franchise (2021: € 14.544 bij een fulltime dienstverband). Het jaarlijkse ouderdomspensioen is gelijk aan 1,875% van uw pensioengrondslag. Het partnerpensioen dat u jaarlijks opbouwt is gelijk aan 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 14.544. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 25.000 – € 14.544 = € 10.456. Dat is € 196,05 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij uw pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Let op: het maximale salaris dat meetelt voor de opbouw van pensioen is in 2021 gelijk aan € 72.564 indien u deelnemer bent aan de Ecolab regeling en € 112.189 indien u deelneemt aan de Nalco regeling (uitgaande van een fulltime dienstverband).

Pensioenpremie 2021

De pensioenpremie bedraagt in 2021 in totaal 45% van de eerder genoemde pensioengrondslag. Aan de hand van het voorbeeld zullen we dit uitleggen.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 14.544. De totale premie is 45%. Uw totale pensioenpremie is dan gelijk aan (€ 25.000 – € 14.544) *45% = € 4.705. U betaalt zelf een deel van deze premie, de rest betaalt de werkgever.

Als u deelnemer bent aan de pensioenregeling van Ecolab dan is uw deelnemersbijdrage gelijk aan 5,6% van de pensioengrondslag, waarbij de pensioengrondslag gebaseerd wordt op een franchise van € 15.410 (in 2021).

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise voor de deelnemersbijdrage is € 15.410. Uw bijdrage aan de pensioenregeling is in 2021 gelijk aan (€ 25.000 – € 15.410) *5,6% = € 537. De werkgever houdt deze premie in op uw salaris en maakt deze over naar het pensioenfonds.

De rest van de premie (€ 4.705 – € 537 = € 4.168) wordt door de werkgever betaald.

Als u deelnemer bent aan de pensioenregeling van Nalco dan is uw deelnemersbijdrage gelijk aan 3,45% van de pensioengrondslag, waarbij de pensioengrondslag gebaseerd wordt op een franchise van

€ 17.944 (in 2021).

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise voor de deelnemersbijdrage is € 17.944. Uw bijdrage aan de pensioenregeling is in 2021 dan gelijk aan (€ 25.000 – € 17.944) *3,45% = € 243. De werkgever houdt deze premie in op uw salaris en maakt deze over naar het pensioenfonds.

De rest van de premie (€ 4.705 – € 243 = € 4.462) wordt door de werkgever betaald.

De pensioenpremie die u zelf betaalt wordt door de werkgever ingehouden op uw salaris. Het bedrag dat voor u van toepassing is, ziet u op uw loonstrook.

Bovengenoemde bedragen en percentages hebben betrekking op 2021 en kunnen jaarlijks wijzigen.