Toetreding Nalco-deelnemers tot Stichting Pensioenfonds Ecolab

In de loop van 2018 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Ecolab van de werkgever de vraag gekregen of het fonds bereid is de pensioenregeling van een aantal Nalco medewerkers voor een beperkte tijd uit te voeren. Na gedegen onderzoek, raadpleging van het Verantwoordingsorgaan en overleg met de werkgever over de voorwaarden heeft het bestuur positief gereageerd op dit verzoek. Uitgangspunt voor het bestuur en het Verantwoordingsorgaan was dat de huidige deelnemers van het pensioenfonds er op geen enkele wijze op achteruit gaan na toetreding van de Nalco-groep. Concreet betekent dit dat het fonds vanaf 1 januari 2019 ook de bestaande pensioenregeling van Nalco collega’s uitvoert. In deze brief geven wij u een nadere toelichting op dit besluit.

Aanleiding

De werkgever is in het voorjaar van 2018 een groot pensioenproject gestart, samen met de ondernemingsraden en Pensioenfonds Ecolab. Doel van dit project is om de best passende oplossing(en) voor de uitvoering van de verschillende pensioenregelingen te vinden. Pensioenfonds Ecolab doet ook al enige tijd onderzoek naar haar toekomstbestendigheid. Doel van deze onderzoeken is om de beste uitvoerder te vinden die de pensioenregeling van zowel de Nalco medewerkers als de Ecolab medewerkers uit kan voeren vanaf 2020.

De pensioenen van Nalco waren tot en met 31 december 2018 verzekerd bij een verzekeraar. Dit contract liep eind 2018 af. De werkgever heeft diverse mogelijkheden voor de uitvoering van deze Nalco-regeling in 2019 onderzocht en heeft uiteindelijk de keuze gemaakt het pensioenfonds te vragen deze regeling in 2019 uit te voeren.

Overwegingen bestuur Pensioenfonds Ecolab

Het bestuur van het pensioenfonds heeft aangegeven open te staan voor uitvoering van de Nalco-regeling voor een beperkte duur. Zij heeft haar adviseur de opdracht gegeven een gedegen onderzoek uit te voeren naar de gevolgen voor het pensioenfonds in het algemeen en de huidige deelnemers in het bijzonder. Daarnaast heeft zij overlegd met het Verantwoordingsorgaan. Door het uitvoeren van de Nalco-regeling in 2019, ontstaat er tijd en ruimte voor een gedegen onderzoek en een zorgvuldige afweging van de alternatieven voor de uitvoering in de toekomst van de pensioenregelingen die op dit moment door het pensioenfonds worden uitgevoerd. Door het toetreden van de Nalco medewerkers wordt de basis van het pensioenfonds verbreed en ontstaat een betere onderhandelingspositie met potentiële uitvoerders.

Uitgangspunt voor het bestuur en het Verantwoordingsorgaan is steeds geweest dat de huidige deelnemers van het pensioenfonds op geen enkele wijze nadeel ondervinden van toetreding van de Nalco-groep. Het bestuur heeft uitgebreid met de werkgever gesproken over de voorwaarden om de Nalco-regeling uit te willen voeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat het fonds afgesproken heeft dat zij alle extra kosten die het fonds moet maken voor haar rekening neemt en dat zij een adequate pensioenpremie betaalt.

Tenslotte

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kan u altijd contact opnemen met de administrateur van het Pensioenfonds. Bij voorkeur per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com of telefonisch (06 – 30 03 83 89).