Wet toekomst pensioen en voorbereiding op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Na jaren van onderzoek, discussie en politiek debat werd eind 2020 de concept-wetgeving in het kader van de Wet toekomst pensioen (Wtp) ter consultatie gepubliceerd. De kern van het wetsvoorstel is dat de uitkerings- en kapitaalovereenkomsten zoals we die nu kennen verdwijnen. Het wetsvoorstel bepaalt dat na de overgangsfase pensioen alleen kan worden opgebouwd in een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie. Ook het nieuwe fiscale kader zal hierop aansluiten. Dat betekent dat na de overstap op de nieuwe pensioencontracten het fiscale kader niet langer de opbouw van pensioenaanspraken begrenst, maar alleen de (hoogte van de) inleg van pensioenpremies. De huidige middelloonregelingen die door het pensioenfonds worden uitgevoerd zijn na afloop van de overgangsfase niet langer mogelijk.

Juist vanwege de complexiteit van het onderwerp en de grote impact die dit wetsvoorstel met zich meebrengt, werd alsnog na enige vertraging besloten om het wetsvoorstel op 1 juli 2023 in te laten gaan. Uiterlijk 1 januari 2028 moet de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zijn afgerond. De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is de grootste en meest ingrijpende hervormingsoperatie uit de geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel. De transitie raakt alle onderdelen van de pensioendienstverlening, waaronder de pensioenadministratie en systemen, het vermogensbeheer en de communicatie met de deelnemers.

Het fonds is tijdig in overleg getreden met sociale partners en is gestart met de voorbereidingen op de transitie naar het nieuwe stelsel. Sociale partners, Ecolab B.V. en de ondernemingsraden, zijn in eerste instantie aan zet om in het arbeidsvoorwaardelijk overleg een pensioenregeling af te spreken die past binnen het nieuwe wettelijke kader.

Vervolgens zullen pensioenuitvoerders zoals ons pensioenfonds die nieuwe (of aangepaste) pensioenregelingen moeten implementeren. Binnen de overgangsfase na inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioen (Wtp) kunnen de betrokken partijen zelf kiezen vanaf welke datum de nieuwe pensioenregeling van kracht wordt. Met dien verstande dat sociale partners de nieuwe pensioenregeling uiterlijk per 1 januari 2025 overeen moeten zijn gekomen, zodat er voldoende tijd resteert voor een zorgvuldige implementatie en communicatie door pensioenuitvoerders. Uiterlijk op 1 januari 2028 dient de pensioenopbouw vervolgens aangepast te zijn aan het nieuwe wettelijke en fiscale kader. Opbouw in een middelloonregeling, zoals dat op dit moment bij het pensioenfonds plaatsvindt, is dan als gezegd niet langer toegestaan.

De periode tussen 1 juli 2023 en 1 januari 2028 geldt als een overgangsperiode waarin onder meer de regels van het tijdelijke Financieel Toetsingskader (FTK) gelden. Ecolab B.V. heeft echter

geen intentie uitgesproken om in te varen. Dit betekent dat het pensioenfonds geen gebruik zal kunnen maken van het transitie-FTK en ook niet van de extra indexatie-mogelijkheden die mogelijk waren op grond van een regeling die per 1 juli 2022 in werking is getreden. Op basis van deze tijdelijke regeling was het pensioenfondsen toegestaan om al bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105% een voorwaardelijke toeslag te verlenen, mits de werkgever had aangegeven dat er intentie was om in te varen.

Het bestuur is gedurende 2022 bezig geweest met de voorbereidingen op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De transitie komt in alle bestuursvergaderingen aan bod en de werkgever is geïnformeerd over de belangrijke rol en verantwoordelijkheden van sociale partners. De Wtp en de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zijn aan bod gekomen tijdens de jaarlijkse opleidingsdag van het bestuur en het Verantwoordingsorgaan. Tijdens deze collectieve opleidingsdag waren ook leden van de ondernemingsraden van Ecolab aanwezig.

Alles op een rijtje zettend heeft het bestuur het volgende besloten ten aanzien van de Wtp en de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel:

· Het bestuur ziet voor het pensioenfonds geen rol weggelegd als uitvoerder van een premieregeling in het nieuwe stelsel. Het bestuur zal daarom eenzijdig de uitvoeringsovereenkomst met Ecolab B.V. opzeggen. De huidige uitvoering zal uiterlijk tot en met 31 december 2027 worden voortgezet (uitgaande van 1 januari 2028 als uiterste datum voor de transitie naar het nieuwe stelsel);

· In het verlengde van de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst zal het bestuur naar alle waarschijnlijkheid een collectieve waardeoverdracht (hierna: cwo) effectueren naar een andere pensioenuitvoerder. In dit kader zullen in 2025 en 2026 alle alternatieven onderzocht worden. De cwo naar de nieuwe pensioenuitvoerder zal uiterlijk per 31 december 2027 geëffectueerd zijn (uitgaande van 1 januari 2028 als uiterste datum voor de transitie naar het nieuwe stelsel).

Consequentie van deze besluiten is dat er geen rol voor het pensioenfonds is weggelegd in het nieuwe stelsel. Dit besluit is in 2023 schriftelijk aan de werkgever meegedeeld, waarbij is aangegeven dat dit de voorgenomen route van het pensioenfonds is (plan A). DNB is eveneens op de hoogte gebracht van plan A en de overwegingen die tot dit besluit hebben geleid.