Indexatiebesluit 2022

INDEXATIEBESLUIT

Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er alleen gedeeltelijk geïndexeerd worden als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 110%. Bij een dekkingsgraad vanaf 124,3% kan er volledig geïndexeerd worden. Dit percentage wijzigt jaarlijks. Aangezien de beleidsdekkingsgraad van het fonds per 31 oktober 2021 118,8% bedroeg, kunnen de pensioenen per 1 januari 2022 worden verhoogd met een gedeeltelijke indexatie. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Bent u een actieve deelnemer in het fonds? Voor de bepaling van de hoogte van de indexatie voor actieve deelnemers in de middelloonregeling zal het bestuur zich zoveel mogelijk laten leiden door de ontwikkeling van het loonindexcijfer in de periode oktober – oktober. De voorlopige loonindex over de periode oktober 2020 – oktober 2021 bedraagt 1,76%. De actieve delen van uw opgebouwde pensioenaanspraken worden per 1 januari 2022 verhoogd met 1,08%. Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen (per 1 januari van het genoemde jaar) als volgt:

Uw achterstand voor komend jaar is gelijk aan 2,20%. Uw cumulatieve achterstand over de afgelopen 10 jaar ten opzichte van de stijging van de prijzen bedraagt 10,92%. Bovenstaande cijfers zijn van toepassing op de actieve delen van uw pensioen. Op de eventuele niet-actieve delen (zoals bijvoorbeeld (omgezet) prepensioen) zijn onderstaande cijfers van toepassing. ONTVANGT U EEN UITKERING VAN HET PENSIOENFONDS OF HEEFT U BIJ WISSELING VAN BAAN UW OPGEBOUWDE PENSIOENAANSPRAKEN ACHTERGELATEN BIJ HET PENSIOENFONDS? Voor de bepaling van de hoogte van de indexatie van:

  • premievrije aanspraken van gewezen deelnemers
  • ingegane (pre)pensioenen van (pre-)gepensioneerden
  • niet-actieve pensioendelen van actieve deelnemers

zal het bestuur zich zoveel mogelijk laten leiden door de ontwikkeling van oktober tot oktober van de afgeleide consumentenprijsindex alle huishoudens. De voorlopige prijsindex over de periode oktober 2020 – oktober 2021 bedraagt 3,28%. Uw pensioen wordt per 1 januari 2022 met 2,01% verhoogd. Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen (per 1 januari van het genoemde jaar) als volgt:

Uw achterstand over komend jaar is gelijk aan 1,27%. Uw cumulatieve achterstand over de afgelopen 10 jaar ten opzichte van de stijging van de prijzen bedraagt 10,79%.

TOEKOMSTIGE INDEXATIE

Er bestaat geen recht op indexatie en er is geen geld gereserveerd voor toekomstige indexaties. De hoogte van de indexatie wordt mede bepaald door de financiële positie van het pensioenfonds. Gezien de huidige beleidsdekkingsgraad verwachten wij de komende jaren slechts gedeeltelijk te kunnen indexeren. Maar als het economisch tegenzit kunnen we niet indexeren.