Introductie compliance officer: Paul Elion

Wie is Paul Elion?

Paul is een jurist en compliance specialist. Hij heeft zijn juridische opleiding in Nederland en de Verenigde Staten genoten. Paul heeft eerst als advocaat gewerkt in Rotterdam en New York. Later is hij overgestapt naar het bedrijfsleven, waar hij divere juridische en compliance functies heeft vervuld bij een aantal internationale ondernemingen. Naast zijn reguliere werkzaamheden als jurist, is Paul momenteel bij een aantal pensioenfondsen betrokken als compliance officer.

Paul is 62 jaar, getrouwd, heeft 4 kinderen en is de trotse grootvader van 1 kleinkind.

Wat doet een compliance officer?

De taken en bevoegdheden van de compliance officer van ons pensioenfonds staan beschreven in de Gedragscode en het Compliance Charter van het pensioenfonds. Deze taken komen – kort gezegd – neer op:

– het toezichthouden op de naleving door het pensioenfondsbestuur van de relevante wettelijke bepalingen en de Gedragscode;

– het toezicht houden op de deugdelijkheid en effectiviteit van interne regels en procedures binnen het Pensioenfonds; en

– het gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van de zogenaamde “verbonden personen” over de uitleg en toepassing van de Gedragscode.

Wat is de doeslstelling van compliance?

Doelstelling van compliance is het bevorderen van een integere cultuur binnen de organisatie van het pensioenfonds en in de externe relatie met derden, zoals uitbestedingspartners van het pensioenfonds. Een cultuur waar het als vanzelfsprekend is dat het pensioenfonds en de daaraan verbonden personen handelen in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de (ongeschreven) wet- en regelgeving. Een cultuur waarin de professionele, individuele verantwoordelijkheid gestimuleerd en beloond wordt. De compliance officer vervult hierin een belangrijke en sturende rol.

Vragen aan Paul?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben op het gebied van compliance binnen het pensioenfonds, neem dan gerust even contact met Paul op. Hij is te bereiken op tel.nr. 06 222 31 890, of via de administrateur van het fonds (pensioenfonds@Ecolab.com).